Tag: Shlomo Bachar

Kvar Acharey Chatzot -S.B- כבר אחרי חצות

Shlomo Bachar – 19+70 – בכר שלמה

Tfila – תפילה

Shlomo Bachar – 1993 – בכר שלמה

Buchara HaYafa – בוכרה היפה

Shlomo Bachar – 1984 – שלום בכר

Shir Hashirim – שיר השירים

shlomo bachar – 1983 – שלמה בכר

Churshat HaEkaliptus – חורשת האקליפטוס

Shlomo Bachar – 1987 – בכר שלמה [youtube yGIKgPAF8m8]

Rachel S.B – רחל ש.ב

Shlomo Bachar – 1979 – שלמה בכר

Zemer Chatanim – זמר חתנים

Shlomo Bachar – 1979 – שלמה בכר [youtube lMDSgORuKLo]

BeBuchara Hayafa – בבוכרה היפה

Shlomo Bachar – 1984 – שלמה בכר