Tag: Moshiko Halevy

Kochav HaRuach – כוכב הרוח

Moshiko Halevy – 1990 – הלוי מושיקו

Ya Habib – יה חביב

Ya Chabib Moshiko Halevy – 1976 – מושיקו הלוי

Yam Tichon – ים תיכון

Moshiko Halevy – 1988 – יצחק הלוי מושיקו

Ad chatzot rokedet – עד חצות רוקדת

Moshiko Halevy – 2012 – מושיקו הלוי

Yakir Menachem – יקיר מנחם

Moshiko Halevy – 1993 – מושיקו הלוי

Mechol HaDvash – מחול הדבש

Moshiko Halevy – 1973 – יצחק הלוי מושיקו  

Saharane – סהרנה

Moshiko Halevy – 1994 – מושיקו הלוי

Oneg Shabat – עונג שבת

Moshiko Halevy – 1976 – יצחק הלוי מושיקו

Zer Shirim – זר שירים

Moshiko Halevy – 1984 – מושיקו הלוי

See Yona – סעי יונה

Moshiko Halevy – 1974 – הלוי מושיקו

Load more