Tag: Eli Segal

Adam Tzover Zichronot – אדם צובר זכרונות

Eli Segal – 2015 – אלי סגל

Zo Ahava Rishona – זו אהבה ראשונה

Eli Segal -2015 – אלי סגל

Adam Tzover Zichronot – אדם צובר זכרונות

Eli Segal – 2015 – סגל אלי

Bemazal – במזל

Eli Segal – 2014 – סגל אלי

Otach VeKafe – אותך וקפה

Eli Segal & yossi Miara – 2014 – יוסי מיארה ואלי סגל

Ma Yakar Chasdecha – מה יקר חסדך

Eli Segal – 2009 – סגל אלי

Iyey Ahava – איי אהבה

Eli Segal -2014 – סגל אלי

Yeled Shel Aba – ילד של אבא

Yossi Miara – 2014 – יוסי מיארה ואלי סגל

(C) Kemo Shokolad – כמו שוקולד

Kmo shokolad Eyal Ozeri and Eli Segal – 2007 – סגל אלי

Hayu zmanim – היו זמנים

Eli Segal – 2013 – סגל אלי

Load more