Tag: Elad Shtamer

(L) Eifo Omri – איפה עומרי

Elad Shtamer – 2017 – אלעד שטמר

(c) Kimat Shehitragalti – כמעט שהתרגלתי

ElaD Shtamer – 2017 – אלעד שטמר

Yom Echad Ulai Efros Knafayim – יום אחד אולי אפרוש כנפיים

Od Yiheye Li – עוד יהיה לי Elad Shtamer – 2017 – אלעד שטמר

(P) Lifney Kama Dakot – לפני כמה דקות

Elad Shtamer – 2017 – אלעד שטמר

Haavar Haba – הדבר הבא

Elad Shtamer – אלעד שטמר

Elem Chmudot – E.S.-עלם חמודות

Elad Shtamer – 2017 – אלעד שטמר

Slicha – סליחה

Elad Shtamer – 2010 – שטמר אלעד

Hashivenu – השיבנו

Elad Shtamer – 2013 – שטמר אלעד

Zachiti – זכיתי

Elad Shtamer – 2016 – אלעד שטמר

Ahava Shel Paam Bachayim – אהבה של פעם בחיים

Elad SHtamer – 2014 – שטמר אלעד

Load more