Anachnu Shnayim -O.A. – אנחנו שניים

Oren Ashkenazi – 2011 – אשכנזי אורן