Nitzotz HaAhava – ניצוץ האהבה

Meir Shem Tov – 1996 – שם טוב מאיר
Nitzotz Ha’ahava , The spark of love