Machol Haperach – מחול הפרח

[FB 1453210302366]

Choreographer: Yankale Levi  1975

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM