Hakol Omed BaMakom – הכל עומד במקום

Daviv HaReuveni – 1991 – דוד הראובני

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM