Bat Harim – בת הרים

Shalom Chermon – 1954 – שלום חרמון

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM