Tchol Hamitpachat – תכול המטפחת

Yoav Ashriel – 1985 – יואב אשריאל