Pata Pata – פטה פטה

Shalom Amar – 1978 – שלום עמר

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM