Silchi Li – סילחי לי

Naftaly Kadosh – 2010 – נפתלי קדוש