Tikvatenu – תקוותנו

Kobi Michaeli – 2002 – קובי מיכאלי