Erev Shel Shoshanim – ערב של שושנים

Tzvi Hilman – 1966 – צבי הילמן

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM