Sapari – M.E – ספרי – מ.א

Moshe Eskayo – 1970 – משה אסקיו
Bat Teyman – Bat Teiyman – Sifri – Sapari – ספרי

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM