Elu Tziporim – אילו ציפורים

Moshe Eskayo – 1985 – משה אסקיו

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM