(C) Ad SheNitorer – עד שנתעורר

Rafi Ziv – 2017 – רפי זיו