(c) Kimat Shehitragalti – כמעט שהתרגלתי

ElaD Shtamer – 2017 – אלעד שטמר

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM