(P) Lifney Kama Dakot – לפני כמה דקות

Elad Shtamer – 2017 – אלעד שטמר

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM