Yerushalayim Shel Zahav – ירושלים של זהב

Oren Shmuel – 2000 – שמואל אורן