Ach Yakar – אח יקר

Sharon Elkaslassy & Chana Shuvaly – 2017 – שרון אלקסלסי