Shavnu El Eretz HaAvot – שבנו אל ארץ האבות

Israel Yakovee – 1983 – יעקובי ישראל
[youtube 7S6zmhy17JE]

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM