Shiboley Paz – שיבולי פז

Moshe Eskayo – 1968 – אסקיו משה