Ulay Lishtok – אולי לשתוק

Lenna Stettler & Micha Harari –
[youtube yP_V8xftSQ4]