Shuvi Yefeyfiya – שובי יפהפיה

Avner Naim – 1998 – נעים אבנר