Ohev Otach Chazak – אוהב אותך חזק

Oren Ashkenazi – 2010 – אשכנזי אורן