Anachnu Kan – אנחנו כאן

Oren and Lena Ashkenazi -2010 – אורן ולנה אשכנזי[