Hatikvah le Shalom – התקוה לשלום

Maurice Perez – 1995 – מוריס פרץ

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM