Zohi Yaffo – זוהי יפו

Naftaly Kadosh – 1993 – נפתלי קדוש

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM