Perach Zahav – פרח זהב

Moshiko Halevy – 1988 – מושיקו הלוי

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM