Shalom Aleichem – שלום עליכם

Eli Segal – 2015 – אלי סגל