Rokdim Yechefim – רוקדים יחפים

Hem Rakdu Yechefim הם רקדו יחפים
Shmulik Gov Ari – 1994 – הם רקדו יחפים