Churshat HaEkaliptus – חורשת האקליפטוס

Shlomo Bachar – 1987 – בכר שלמה
[youtube yGIKgPAF8m8]

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM