Shiri Li Kineret – שירי לי כנרת

Shlomo Maman – 1982 – ממן שלמה

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM