Li Zamri Moledet – לי זמרי מולדת

Moshe Telem – 1987 – תלם משה

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM