Shabat Matana – שבת מתנה

Fredi Cohen – 1992 – כהן פרדי