Rikud HaPrachim – ריקוד הפרחים

Moshe Telem – 2001 – תלם משה