Omrim Yeshna Eretz – אומרים ישנה ארץ

Amir Sela – 1978 – סלע אמיר

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM