Eizo Min Yalda – איזו מן ילדה

Orly Shemesh – 2014 – שמש אורלי