(C) Shoteh Hakfar – שוטה הכפר

Tuvia Tishler – 1990 – טישלר טוביה