Kochav HaRuach – כוכב הרוח

Moshiko Halevy – 1990 – הלוי מושיקו

RIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM