Shabbat – שבת

Shabat
Shmulik GovAri – 2014 – גוב ארי שמוליק