Ahava BaChoresh – אהבה בחורש

Moshe Telem – משה תלם