Hashir Sheli – השיר שלי

Moshe Eskayo – 1972 – אסקיו משה