Yalil – יליל האווה

Moshe Eskayo – 1982 – אסקיו משה