Chabki Oti – חבקי אותי

Avi Levi – 2001 – אבי לויRIKUDIM.NET or RIKUDIM.COM