Bukra – בוקרה

Moshe Eskayo – 2002 – משה אסקיו
[youtube tWZmLJdc6Hg]
[youtube BpyVv2qxZZ4]
[youtube G3Zjsj3j7yU]