Ad chatzot rokedet – עד חצות רוקדת

Moshiko Halevy – 2012 – מושיקו הלוי