Bein Shney Levavot – בין שני לבבות

Avi Amsalem – 1980 – אבי אמסלם