BeOsher UBeoni – באושר ובעוני

Dudu Barzilay – 2001 – דודו ברזילי